Αζωοσπερμία

Αζωοσπερμία-δείτε πώς αντιμετωπίζεται

Πληροφορίες για την αζωοσπερμία

Τι είναι η αζωοσπερμία

Αζωοσπερμία είναι η έλλειψη σπερματοζωαρίων από το σπέρμα και μπορεί να είναι είτε αποφρακτική είτε μη αποφρακτική. Κατά την αποφρακτική αζωοσπερμία, οι όρχεις είναι ικανοί να παράγουν σπερματοζωάρια, ωστόσο αυτά δεν εξέρχονται από το σώμα κατά την εκσπερμάτιση, διότι η πορεία τους ανακάμπτεται σε κάποιο σημείο της διαδικασίας αυτής. Κατά τη μη- αποφρακτική αζωοσπερμία δεν παράγονται καθόλου σπερματοζωάρια στους όρχεις.

Που οφείλεται η αζωοσπερμία

Για την αποφρακτική αζωοσπερμία μπορεί να ευθύνονται οι εξής παράγοντες:

•    Απόφραξη των σπερματικών πόρων
•    Εκτομή σπερματικών πόρων με χειρουργική επέμβαση
•    Απουσία επιδιδυμίδων
•    Φλεγμονή επιδιδυμίδας
•    Τραυματισμός επιδιδυμίδας

Για τη μη-αποφρακτική αζωοσπερμία μπορεί να ευθύνονται οι εξής παράγοντες:

•    Κρυψορχία
•    Τραυματισμός
•    Λοίμωξη
•    Έκθεση σε ακτινοβολία
•    Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
•    Υποβολή σε χημειοθεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται η αζωοσπερμία

Για την αντιμετώπιση της αζωοσπερμίας απαιτείται η λήψη σπέρματος με χειρουργική επέμβαση. Αυτός ο τρόπος προτιμάται όταν η μέθοδος της ηλεκτροδιέγερσης έχει αποτύχει. Όταν πρόκειται για αποφρακτική αζωοσπερμία εφαρμόζεται η μέθοδος της αναρρόφησης του σπέρματος με βελόνα ή η βιοψία των όρχεων. Τα σπερματοζωάρια που συλλέγονται με τις παραπάνω μεθόδους μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τεχνητή γονιμοποίηση είτε να καταψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την αζωοσπερμία είναι ο ανδρολόγος και ο ουρολόγος

Κλείστε ραντεβού με ανδρολόγο

Κλείστε ραντεβού με ουρολόγο